Darmowa dostawa od 50,00 PLN

Polityka Prywatności

§1. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych umieszczanych w sklepie internetowym działającym pod adresem www.violette.pl jest F.H. Violette (adres siedziby: Dąbrowa Górnicza, ul. Leśna 5/65).

2. Dane osobowe Klientów sklepu działającego pod adresem www.violette.pl pozyskiwane są w celu założenia konta Klienta, realizacji umowy/zamówienia, wysyłki oraz po dodatkowym, odrębnym i świadomym wyrażeniu zgody przez Klienta, w celach promocji i marketingu sklepu. Przetwarzanie odbywa się przez administratora danych osobowych.

3. Dane osobowe, których podanie jest dobrowolne ale niezbędne w celu zrealizowania zamówienia przez Sklep są następujące: a. Imię, b. Nazwisko, c. Ulica i nr, d. Kod pocztowy, e. Miasto, f. Telefon, g. Adres e-mail. Dane Klienta przetwarzane są przez okres związany z obsługą zamówienia lub roszczenia

4. Każdy Klient za pośrednictwem strony internetowej:www.violette.pl po zalogowaniu lub zarejestrowaniu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w tym do ich edycji, poprawiania, zmieniania i uzupełniania jak również może zwrócić się do administratora danych osobowych sklepu internetowego poprzez dostępne kanały komunikacji (wskazane w zakładce „Kontakt” adres e-mail i adres korespondencyjny) z takim wnioskiem. Ponadto Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Uczestnikami przetwarzania danych osobowych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie sklepu obsługę zamówienia tj: firmy kurierskie, Poczta Polska, firmy obsługujące płatności, banki, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy księgowe, organy administracji państwowej, inne podmioty niezbędne do poprawnego zrealizowania zamówienia.

6. Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, a ponadto spełnia wszelkie wymagania określone ustawą z 29. sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002r. nr 101, poz.926 ze zm.) oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004r. nr 100, poz. 1024) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.

7. Administrator danych zobowiązany jest zachować w tajemnicy przetwarzane dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.

8. Rejestracja, logowanie do konta Klienta, jego edycja, wszelkie zmiany oraz proces składania zamówienia związany z przekazywaniem danych odbywa się za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

9.1. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

9.2. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.1 9. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, w przypadku wyrażenia przez Klienta na to dodatkowej, odrębnej i świadomej zgody, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym prześle Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§2. Postanowienia końcowe

1. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi do współpracy z systemem teleinformatycznym www.violette.pl są: minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

a. połączenie z siecią internet,

b. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS,

c. włączona obsługa JavaScript oraz cookies,

d. czynna skrzynka poczty elektronicznej.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców za pośrednictwem sklepu internetowego z F.H. Violette umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba F.H. Violette.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego z F.H. Violette umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla F.H. Violette (F.H. Violette może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. §13. Polityka dotycząca wykorzystania cookies Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Firma Handlowa Violette z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303, ul. Leśna 5/65.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza Firma Handlowa "Violette" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Leśna 5/65, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej pod numerem 32787/2006, NIP:629-211-45-40, REGON: 240349403, email: biuro@violette.pl, tel: 32 7299900, fax: 32 7578996 (zwanej dalej F.H. Violette), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) violette.pl, www.violette.pl, violette.com.pl, www.violette.com.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

a.1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; a.2) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

a.3) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

a.4) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

a.5) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

b.1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

b.3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

c.1) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c.2) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

d.1) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności e.1) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

f. Świadczenia usług reklamowych

f.1) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

2. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu a. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a.1 Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a.1.1) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] a.1.2) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie] a.2 Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

a.2.1) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

a.2.2) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

a.2.3) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

a.2.4) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]

a.3 Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a.3.1) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

a.3.2) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

a.3.3) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

a.3.4) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

a.3.5) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

a.3.6) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]

a.3.7) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

a.4 Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a.4.1) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

a.4.2) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

a.5 Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a.5.1) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA] IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

pixel